Revízie elektro

Revízie vykonávame v týchto priestoroch

 • rodinné domy a byty v bytových domoch
 • priemyselné objekty a prevádzky
 • el. prípojky NN a VN
 • staveniskové rozvádzače
 • elektrické ručné náradie a spotrebiče počas ich používania
 • kancelárska technika
 • elektrické pracovné stroje a rozvádzače
 • zdravotnícke zariadenia ( lekárne, polikliniky, ambulancie, nemocnice )
 • školy, škôlky, divadlá, internáty, ministerstvá a úrady
 • kúpele a priestory s mokrým prostredím
 • výskumné a poľnohospodárske objekty
 • priemyselné objekty s vonkajším vplyvom nebezpečenstvo výbuchu t.j. sklady horľavín, benzínové pumpy, chemický priemysel, atď…
 • VN trafostanice, VN transformátory

Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme vaše zariadenia, zavedieme ich do databázi, budeme za vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia

Pri výkone revízií sa riadime platnými technickými normami a vyhláškami a všetky odborné činnosti sú vykonávané v súlade s interným pracovným postupom.

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení vykonávame v nasledovných priestoroch:

 • Priestor bez nebezpečenstva výbuchu
 • Priestor s nebezpečenstvom výbuchu
 • Elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia nad 1000V.